Umowa Partnerska

UMOWA PARTNERSKA O TWORZENIE SCENARIUSZY TOWEMADE


Zawarta między firmą Towemade sp. z o.o. ul. Podchorążych 22/24 60-143 Poznań zwaną dalej „Towemade”, reprezentowaną przez prezesa Piotra Jurasza

a firmą/osobą ...........................................
Zwaną dalej „Parterem”
§ 1. Przedmiot umowy

Towemade zobowiązuje się do dostarczania Partnerowi narzędzi umożliwiających budowę i publikację produktów cyfrowych zwanych dalej „Scenariuszami” zamieszczonych przez Partnera na platformie Towemade. Dodatkowo Towemade prowadzić będzie w imieniu Partnera publikację Scenariuszy Klientom końcowym.

§ 2. Dodatkowe dokumenty

Szczegółowe procedury użytkowania platformy zawarte są w dokumentach: instrukcja obsługi i regulamin Towemade.

§ 3. Prawa Partnera

a) Partner ma dostęp do narzędzi na platformie Towemade.
b) Partner ma prawo do publikacji dowolnej ilości Płatnych Scenariuszy.
c) Partner ma prawo do publikacji Bezpłatnego Scenariusza po opłaceniu abonamentu.
d) Partner jest właścicielem praw autorskich do Scenariusza i wszystkich jego elementów.

§ 4. Obowiązki Partnera

Partner ma obowiązek umieszczając Scenariusz dołożyć wszelkich starań, aby był on zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami etyczno-moralnymi. Scenariusze nie mogą naruszać praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

§ 5. Prawa Portalu Towemade

a) Towemade ma prawo do zablokowania konta Partnera w przypadku złamania umowy lub naruszenia regulaminu.
b) Towemade ma prawo publikować na portalu Towemade Scenariusze w imieniu Partnera.
c) Towemade ma prawo do pobrania opłaty za elementy płatne zgodnie z umową.
d) Towemade ma prawo odmówić publikacji Scenariusza jeżeli uzna, że narusza on Regulamin.

§ 6. Obowiązki Portalu Towemade

a) Towemade ma obowiązek zapewnić nieprzerwane działanie portalu Towemade z wyłączeniem sytuacji losowych, działania sił wyższych i działań planowych.
§ 7. Rozliczenia

Partner zobowiązany jest do uiszczenia abonamentu miesięcznego za publikację Scenariusza Bezpłatnego (nie zawierającego elementów płatnych przez Klientów). Abonament jest płatny z góry za 30 dni i pozwala na publikację jednego Scenariusza.

§ 8. Wypowiedzenie umowy

8.1 Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony.
8.2 Obie strony maja prawo rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim wypowiedzeniu dokonanym na piśmie.
8.3 Okres wypowiedzenia odpowiada okresowi niezbędnemu do wykonania wszystkich rozliczeń, zazwyczaj jest to okres do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają dla ważności formy pisemnej w postaci aneksu. Podpisanie umowy potwierdza odebranie instrukcji w formie papierowej aktualnej na dzień podpisania umowy.
9.2 W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
9.3 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będę się starać rozwiązać w drodze polubownej, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sadowi Rejonowemu właściwemu dla siedziby portalu Towemade
9.4 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Witamy w Towemade

Podstawowa funkcjonalność Towemade polega na oferowaniu możliwości łączenia się, komunikowania między sobą Użytkowników w Grupach. Powstają Organizacje. Organizacje podejmują decyzje o uczestnictwie w Scenariuszach. Serwis odpowiedzialny jest za rozdzielanie Zadań i zbieranie Decyzji oraz ich Grupowanie tak aby powstała Grupowa Decyzja. W ramach Scenariuszy będzie można podejmować Grupowe Decyzje w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku, pokonania innej jednej lub wielu innych Organizacji.

  • Niezwykłe emocje
  • Niezapomniane wydarzenia
  • Unikalne możliwości sprawdzenia się
  • Gry grupowe w zasięgu ręki

Wartość projektu Towemade (netto): 700000.00 zł

Dofinansowanie: 490000.00 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 70%

Procentowy udział środków unijnych: 85%

Dofinansowanie ze środków EFRR : 416500.00 zł

O naszej firmie

Towemade sp. z o.o. to start-up, który realizuje projekt budowy platformy decyzji grupowych.