Regulamin


SERWISU E-USŁUGI TOWEMADE.COM
20-03-2015

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu e-usługi;
2. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje budowy i konfiguracji Scenariuszy w ramach Serwisu e-usługi;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu e-usługi Towemade.com
5. Serwis e-usługi (Serwis) – serwis internetowy wraz z aplikacją mobilną dostępny pod Towemade.com lub Towemade.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, a Partner budować i konfigurować Scenariusze;
6. Punkty – produkty cyfrowe prezentowane w Serwisie internetowym, którymi można opłacić dostęp i uczestnictwo do elementów e-usługi – scenariuszy płatnych;
7. Scenariusz – produkt cyfrowy opisujący zadania dla członków Organizacji. Scenariusze definiowane i konfigurowane są przez Partnerów Towemade.
8. Organizacja – stworzony przez Użytkowników serwisu element łączący uczestników w grupy, które korzystają wspólnie ze Scenariuszy.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Pakietów Punktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Towemade sp. z o.o. ul. Podchorążych 22/24 60-143 Poznań a Klientem, zawierana z wykorzystaniem i rejestracją w Serwisie internetowym;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Punktów.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod Towemade.com i Towemade.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Serwis internetowy e-usługi i aplikacja mobilna, działający pod Towemade.com, Towemade.pl oraz nazwą Towemade prowadzony jest przez Towemade sp. z o.o. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443753
Spółka Towemade posiada kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, opłacony w całości.

Dane adresowe/kontaktowe:
Siedziba: ul. Podchorążych 22/24 60-143 Poznań,
Biuro/Kontakt/Dział Reklamacji: ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań
NIP: 7792410466
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres towemade@towemade.com lub pod numerem telefonu: 500271089 (opłata wg cennika właściwego operatora)
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu internetowego e-usługi;
b. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu e-usługi;
c. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu e-usługi.
2.5. Korzystanie z Serwisu e-usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
b. Google Chrome w wersji aktualizowanej z włączoną obsługą JavaScript lub
c. innej równoważnej przeglądarki internetowej
d. Minimalna rozdzielczość ekranu [1024]x[768] pikseli.
e. Telefonu komórkowego wyposażonego w system operacyjny Android wersja min 4.0, IOS wersja minimum 4, Windows Phone wersja minimum 8.1 wraz z geolokalizacją i dostępem do internetu
2.6. W celu korzystania ze Serwisu e-usługi Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Towemade zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu e-usługi do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Towemade.com lub towemade.pl oraz aplikacji mobilnej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Pakietach Punktów podane na stronach internetowych Serwisu e-usługi, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Serwisu e-usługi
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu e-usługi jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Towemade może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu e-usługi, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu e-usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. Podał w trakcie rejestracji w Serwisie e-usługi dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. Dopuścił się za pośrednictwem Serwisu e-usługi naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,
c. Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Towemade za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Towemade.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu e-usługi, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Towemade.
3.6. Klient, który pragnie zostać Partnerem może skorzystać z funkcji dostępnych w Serwisie e-usługi, aby dodać uprawnienia Partnera do swojego konta.
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.8. Klient i Partner zobowiązany jest w szczególności do:
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Towemade,
e. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. Korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową Towemade.com, dokonać wyboru Pakietu Punktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Pakietów Punktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do zamówienia.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Punktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. Dane zamawiającego,
b. Przedmiotu zamówienia – wybrany Pakiet Punktów,
c. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Punktów.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Towemade Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zakup punktów na platformie Towemade”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Klient opłaca zamówienie za pomocą serwisu Przelewy24.
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Towemade potwierdzenia płatności z serwisu Przelewy24.
4.10. Klient otrzymuje wiadomość e-mail o opłaceniu zamówienia i przydzieleniu punktów zgodnie z zamówieniem, o którym mowa powyżej.
4.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Przydzielenie Punktów – dostawa.
5.1. Przydzielenie Punktów odbywa się automatycznie po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty. Stan przydzielonych Punktów Klient może sprawdzić za pomocą narzędzi Serwisu.
5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu Towemade oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Punktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Przydzielenia Punktu specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny pakietów Punktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w odpowiedniej wysokości oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. Płatnością w systemie Przelewy24.pl,
b. Zapłatą kartą płatniczą VISA, MasterCard.

VII. Prawo odstąpienia od umowy zakupu Punktów
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przydzielenia Pakietu Punktów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą faksem lub pocztą elektroniczną).
Towemade sp. z o.o. ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań fax: 61 8269391 email:towemade@towemade.com.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
Zwrotowi podlegają zamówienia obejmujące całe zakupione Pakiety.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Towemade jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres towemade@towemade.com. Towemade zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Towemade podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Towemade o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego e-usługi.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Pogorzelska 2/8 60-162 Poznań, mailowo pod adres towemade@towemade.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
9.5. Towemade zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Towemade a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Towemade a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Towemade.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Witamy w Towemade

Podstawowa funkcjonalność Towemade polega na oferowaniu możliwości łączenia się, komunikowania między sobą Użytkowników w Grupach. Powstają Organizacje. Organizacje podejmują decyzje o uczestnictwie w Scenariuszach. Serwis odpowiedzialny jest za rozdzielanie Zadań i zbieranie Decyzji oraz ich Grupowanie tak aby powstała Grupowa Decyzja. W ramach Scenariuszy będzie można podejmować Grupowe Decyzje w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku, pokonania innej jednej lub wielu innych Organizacji.

  • Niezwykłe emocje
  • Niezapomniane wydarzenia
  • Unikalne możliwości sprawdzenia się
  • Gry grupowe w zasięgu ręki

Wartość projektu Towemade (netto): 700000.00 zł

Dofinansowanie: 490000.00 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 70%

Procentowy udział środków unijnych: 85%

Dofinansowanie ze środków EFRR : 416500.00 zł

O naszej firmie

Towemade sp. z o.o. to start-up, który realizuje projekt budowy platformy decyzji grupowych.